• Voor particulier en bedrijven
 • Bestelling vanaf 75 eur: gratis verzending
 • Ook mogelijk op afspraak (bij u of bij ons)

 

Algemene Voorwaarden (Oktober 2021)(Webversie)

Artikel A – Algemeen

 1. La Casa D’Oro is een eenmanszaak van Veerle Leeuwenburg met vestigingsadres ´s-Gravelandseweg 258 te 3125 BK Schiedam (Kamer van Koophandel Breda nr. 77471563 BTW-id: NL003196439B91)
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en alle overeenkomsten van welke aard ook van en met La Casa D’Oro. Door het tot stand komen van een (mondelinge en/of schriftelijke) overeenkomst tussen de klant en La Casa D’Oro middels de procedure zoals deze is omschreven, accepteert de klant onderhavige Algemene Voorwaarden. Deze aanvaarding wordt uitdrukkelijk gestaafd door de door de klant en La Casa D’Oro  ’voor gelezen en goedgekeurde’-ondertekening en dagtekening van de offerte. Deze door alle partijen ondertekende en gedagtekende offerte worden in het aantal exemplaren opgemaakt als er partijen zijn en waarvan aan elke partij 1 exemplaar wordt overhandigd.
 3. Indien de klant een rechtspersoon betreft, verklaart de vertegenwoordiger van deze rechtspersoon over de handelingsbevoegdheid te beschikken om voor deze rechtspersoon de offerte en/of onderhavige Algemene Voorwaarden en/of factuur  ‘voor gelezen en goedgekeurd’ te ondertekenen. Indien de vertegenwoordiger van deze rechtspersoon niet over de juiste  handelingsbevoegdheid beschikt, dient hij/zij de offerte en factuur te laten ondertekenen door de handelingsbevoegde persoon bij deze rechtspersoon.  Vertegenwoordiger bezorgt voor de goede orde naam en titel van deze handelingsbevoegde persoon aan La Casa D’Oro. 

Indien vertegenwoordiger niet over deze handelingsbevoegdheid beschikt en toch de offerte en/of onderhavige Algemene Voorwaarden en/of factuur  ‘voor gelezen en goedgekeurd’ ondertekent, is vertegenwoordiger van deze rechtspersoon ten persoonlijke titel aansprakelijk voor de offerte en/of Algemene Voorwaarden en/of factuur  indien de rechtspersoon niet akkoord gaat met de offerte en/of onderhavige Algemene Voorwaarden en/of factuur  ‘voor gelezen en goedgekeurd’.

 • Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met en “voor gelezen en goedgekeurd” ondertekend en gedagtekend door La Casa D’Oro, zijn overeengekomen.
 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van La Casa D’Oro worden bedongen, kunnen evenzeer bedongen worden ten behoeve van door La Casa D’Oro ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden. Enkel La Casa D’Oro kan bepalen wie de door haar ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden zijn en in haar naam mogen optreden, tenzij anders rechtsgeldig bewezen wordt.
 • Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. La Casa D’Oro en de klant zullen dan in overleg treden om op deze manier (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen. Elke bepaling kan nooit tegenstrijdig zijn met de Nederlandse wetgeving.
 • La Casa D’Oro behoudt zich ook het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden en de inhoud van mogelijke projecten/afbeeldingen/voorbeelden/schetsen van welke aard ook van en met La Casa D’Oro te wijzigen, al dan niet vermeld op de website/folders/flyers/catalogussen van La Casa D’Oro, ongeacht tot welk doeleind deze projecten/afbeeldingen/voorbeelden/schetsen van welke aard ook zijn opgemaakt, al dan niet op vraag van de klant.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan door La Casa D’Oro getoonde projecten/afbeeldingen/voorbeelden/schetsen, zelfs degene om aan de klant een beeld te geven van het te maken ontwerp en/of project. La Casa D’Oro is ten allen tijde gemachtigd afbeeldingen/voorbeelden/schetsen/projecten te wijzigen en/of te verwijderen, al dan niet vermeld op de website/flyers/folders/catalogussen van La Casa D’Oro.
 • Typefouten en spellingsfouten zijn voorbehouden en kunnen nooit beschouwd worden ten nadele van La Casa D’Oro.

Artikel B – Aanbiedingen, offertes en (mondelinge en schriftelijke) overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van La Casa D’Oro zijn vrijblijvend en La Casa D’Oro behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) bepalingen en besluiten noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen, productwijzigingen en/of assortimentswijzigingen zijn ten allen tijde voorbehouden.
 2. Een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door La Casa D’Oro. Elke mondelinge overeenkomst zal steeds per schriftelijke overeenkomst en/of offerte bevestigd worden om mogelijke misverstanden te vermijden. La Casa D’Oro is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de aflevering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt La Casa D’Oro dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 3. Deze schriftelijke overeenkomst en/of offerte, al dan niet de bevestiging van de mondelinge overeenkomst, bevat alle tussen de klant en La Casa D’Oro gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten, regelingen en/of afspraken en/of offertes tussen de klant en La Casa D’Oro. Elke schriftelijke overeenkomst en/of offerte, of schriftelijke wijzigingen hieraan, zal in zoveel exemplaren als er partijen zijn worden opgemaakt, ’voor gelezen en goedgekeurd’ ondertekend en gedagtekend worden door klant en La Casa D’Oro, waarna elke partij 1 exemplaar hiervan ontvangt.
 4. De administratie van La Casa D’Oro geldt, behoudens rechtsgeldig tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan La Casa D’Oro verstrekte opdrachten/projecten, het akkoord van de klant van deze opdrachten/projecten, uitgevoerde (aan-) betalingen en van door La Casa D’Oro verrichte leveringen/uitgevoerde opdrachten. La Casa D’Oro erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
 5. Alle betalingen van welke aard ook gebeuren op het op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur vermelde rekeningnummer van La Casa D’Oro, of in contanten.
 6. Bij betaling in contanten wordt op de factuur directe vermelding gemaakt van contante betaling door La Casa D’Oro.
 7. Bij betalingen per overschrijving is klant verantwoordelijk voor het gebruik van het juiste rekeningnummer vermeld op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur, de juiste omschrijving van de aard van de betaling, de benoeming van de opdracht/project/levering en de tijdige betaling.
 8. De schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur vermeldt in ieder geval steeds de volgende informatie: een omschrijving van het door klant gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten en/of dienst, het aantal door de klant gekochte en/of gehuurde producten en/of dienstenen en/of diensten; de prijs met BTW per gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten en/of dienst; de totale prijs met BTW, betalingsafspraken met de klant (aanbetalingen, …) klantgegevens als naam, factuuradres, adres waar het gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten en/of dienst afgeleverd dient te worden, e-mailadres (als voorhanden) en telefoonnummer van de klant; het e-mailadres en telefoonnummer van La Casa D’Oro, waar de klant met vragen omtrent de bestelling en/of betaling terecht kan.

Artikel C – Levering, levertijden en verzending

 1. De door La Casa D’Oro opgegeven levertijden van het gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten en/of dienst zijn slechts indicatief.
 2. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om zijn bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst/offerte/factuur te ontbinden.
 3. Evenwel mocht deze levertijd niet gehaald kunnen worden om welke reden ook, dan bericht La Casa D’Oro de klant hiervan minstens 1 week op voorhand. Deze verlating in de levertijd zal steeds telefonisch aan de klant worden medegedeeld en – op vraag van de klant – schriftelijk worden bevestigd.
 4. De opgegeven levertijden gelden vanaf de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst en/of offerte. Deze opgegeven levertijd is steeds vastgelegd in overleg met de klant. De eerste aanbetaling van het gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten geldt als automatisch akkoord van de aflevertijden. 
 5. De gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten worden steeds persoonlijk afgeleverd door La Casa D’Oro op het door de schriftelijke overeenkomst en/of offerte bepaalde afleveradres van de klant. Indien uitdrukkelijk overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte kan door klant de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten worden opgehaald op het dan overeengekomen ophaaladres. Bij ophalen is klant volledig verantwoordelijk voor het vervoer/transport van het gekochte/gehuurde goed en/of dienst. Hiervoor dagtekent en ondertekent klant ‘voor gelezen en goedgekeurd’ een vrijwaringsovereenkomst voor La Casa D’Oro. De gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten worden nationaal nooit per post verstuurd.
 6. Wanneer de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten in het buitenland dienen te worden afgeleverd, dan wordt de afleveringswijze en het -adres met klant uitdrukkelijk overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte. Enkel op volledige verantwoordelijkheid en op volledige kosten van de klant, kunnen de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten worden opgestuurd. Voor dit laatste dagtekent en ondertekent klant ‘voor gelezen en goedgekeurd’ een vrijwaringsovereenkomst voor La Casa D’Oro.
 7. Bij afleveropdrachten van uitzonderlijke afmetingen zal steeds speciaal transport door La Casa D’Oro worden voorzien. Alle hiermede verbonden kosten en voorwaarden worden steeds in de schriftelijke overeenkomst en/of offerte bepaald.

Artikel D – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zijn steeds vermeld in de munteenheid EUR, tenzij anders vermeld.
 2. Indien klant de opgegeven prijzen/betaling in een andere munteenheid wenst, dan zal steeds de wisselkoers op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur vermeld worden en alle kosten voortvloeiend uit deze muntwissel zullen steeds ten laste van de klant zijn.
 3. Elke betaling geschiedt zonder korting of compensatie door klant rechtstreeks door overschrijving op het op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur vermelde rekeningnummer van La Casa D’Oro of in contanten. (zie ook Artikel B punt d).
 4. Steeds zal klant een voorschot van minstens 30 % aanbetalen na ondertekening van de schriftelijke overeenkomst en/of offerte. Het saldo wordt onmiddellijk betaald bij aflevering van de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten.
 5. Bij projecten/opdrachten/gekochte/gehuurde goederen en/of diensten van een totaal van meer dan 1.000,00 EUR betaalt klant steeds een minimumvoorschot van 40% . Het saldo wordt onmiddellijk betaald bij aflevering van de gekochte/gehuurde goederen.
 6. Bij projecten/opdrachten/gekochte/gehuurde goederen en/of diensten van een totaal van meer dan 1.500 EUR betaalt klant een voorschot van 50 % en het saldo wordt onmiddellijk betaald bij aflevering van de gekochte/gehuurde goederen.
 7. Dit zal vermeld worden op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur.
 8. Bij omvangrijke opdrachten/projecten/gekochte/gehuurde goederen en/of diensten van een totaal van meer dan 3.000 EUR en met een verwachte levertijd van meer dan 3 maanden kan een aanbetalingsschema worden overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte.
 9. Bij omvangrijke huuropdrachten/huurprojecten van langer dan 1 maand kan een maandelijks betalingsschema worden overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte.
 10. Elke betaling van meer dan 5.000 EUR zal steeds per overschrijving gebeuren op het door de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur opgegeven rekeningnummer van La Casa D’Oro.
 11. In het geval dat de overeengekomen betalingstermijn op de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur met meer dan 2 bankwerkdagen wordt overschreden, is de klant in verzuim en is La Casa D’Oro normaliter gerechtigd vanaf de vervaldatum van de overschreden vervaldatum een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. La Casa D’Oro zal bij overschrijding van deze betalingstermijn een herinnering sturen.
 12. In geval van niet-nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen op de schriftelijke overeenkomst en/of op de factuur en/of de Algemene Voorwaarden , is La Casa D’Oro gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.
 13. Klant zal hiervan steeds schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
 14. Na betaling van alle achterstallen behoudt La Casa D’Oro zich het recht voor om de overeenkomst met klant verder te zetten of om de overeenkomst met klant ontbonden te houden. Dit laatste zal voornamelijk gebeuren wanneer La Casa D’Oro het ’handelsvertrouwen’ in de klant is kwijtgeraakt en La Casa D’Oro vermoedt dat het betalen van de achterstallen van de klant niet waarborgt dat klant zich zal houden aan de verdere bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.
 15. Klant zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel E – Overmacht – Bijzondere omstandigheden

 1. La Casa D’Oro kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een bijzondere omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld (overmacht).
 2. Omstandigheden in de zin van artikel E.a. kunnen onder meer zijn een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een bedrijfsstoring, transportvertraging, een algemene staking. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel F – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de klant afgeleverde gekochte producten blijven eigendom van La Casa D’Oro, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de in de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur bepaalde afgeleverde gekochte producten volledig aan

La Casa D’Oro zijn voldaan. Het risico ter zake van de gekochte producten gaat al op het moment van de aflevering over op de klant.

 • Klant dient deze gekochte goederen te beheren als een ’goed huisvader’ totdat alle betalingen ter zake effectief zijn uitgevoerd.
 • Alle aan de klant afgeleverde gehuurde producten blijven eigendom van La Casa D’Oro. Het risico ter zake van de gehuurde producten gaat al op het moment van de aflevering over op de klant. Dit risico ter zake eindigt op het moment dat klant de gehuurde producten terug overhandigt aan La Casa D’Oro en nadat La Casa D’Oro een schriftelijk bevestiging van de vrijwaring van dit risico heeft bezorgd aan klant. Deze schriftelijke bevestiging van vrijwaring wordt enkel overhandigd door La Casa D’Oro aan klant nadat La Casa D’Oro heeft vastgesteld dat het gehuurde product in zijn originele staat en zonder enige vorm van schade – al dan niet zichtbaar – door klant aan La Casa D’Oro  terug is overhandigd.
 • Klant dient deze gehuurde goederen te beheren als een ’goed huisvader’. Hij dient hier zeker rekening te houden met al dan niet blootstelling aan zonlicht, vochtigheid, koude,… Deze lijst is niet limitatief.

Artikel G – Eigendomsrechten

 1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door La Casa D’Oro afgeleverde gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. La Casa D’Oro garandeert niet dat de aan de klant afgeleverde gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door La Casa D’Oro  afgeleverd gekocht/gehuurd product en/of dienst inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.
 3. Alle afbeeldingen zijn door La Casa D’Oro ontworpen. Op alle ontwerpen en uitvoeringen van La Casa D’Oro rust auteursrecht. Alle rechten m.b.t. afbeeldingen en ontwerpen zijn voorbehouden. Geen enkele afbeelding mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm, of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La Casa D’Oro.

Artikel H – Reclame/Aansprakelijkheid

 1. La Casa D’Oro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook welke is ontstaan door :
  1. onjuist verstrekte informatie of onjuist verstrekte gegevens door de klant, tenzij de onjuistheid en/of onvolledigheid voor La Casa D’Oro bekend was of bekend zou moeten zijn,
  1. dat de gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd gebruikt worden,
  1. dat of nadat de klant het gekochte en/of gehuurde producten en/of dienst in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt, heeft verwerkt of aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken, heeft doen verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 2. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de gekochte en/of gehuurde producten en/of dienstenen aan de schriftelijke overeenkomst en/of offerte en/of factuur beantwoorden. Indien dit niet het geval is, is de klant verplicht aan La Casa D’Oro zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 dagen na de aflevering van het gekochte/gehuurde goed en/of dienst, althans nadat vaststelling door klant redelijkerwijze mogelijk was, hiervan per aangetekend schrijven en gemotiveerd kennis te geven.
 3. Klachten dienen duidelijke gegrond te zijn met stavingbewijs (foto,…). Ze dienen uiterlijk 7 dagen na aflevering van het gekochte en/of gehuurde producten en/of diensten door klant per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan La Casa D’Oro.
 4. Na goedkeuring door La Casa D’Oro van de door klant gemaakte klacht als een gegronde klacht, kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.

Artikel I – Bestellingen en communicatiemiddelen

La Casa D’Oro kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en La Casa D’Oro, alsook tussen La Casa D’Oro en derden, voor zover dit betrekking heeft op de relatie tussen de klant en La Casa D’Oro.

Artikel J – Persoonsgegevens

 1. Door de klant opgegeven persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in het klantenbestand van La Casa D’Oro. Deze gegevens zullen worden gebruikt en zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de bestelling van de klant en aflevering van het gekochte/gehuurde goed en/of dienst aan de klant.
 2. De klant kan indien gewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door La Casa D’Oro over de persoon van de klant worden opgenomen in het klantenbestand van La Casa D’Oro. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te wensen, indien zijn gegevens onvolledig of niet correct zijn.

Artikel K – Andere

 1. Indien de klant aan La Casa D’Oro schriftelijk opgave doet van een adres, is La Casa D’Oro gerechtigd alle gekochte/gehuurde goederen en/of diensten af te leveren op het desbetreffende adres, totdat de klant La Casa D’Oro schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van een nieuw adres.
 2. Indien door La Casa D’Oro gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat La Casa D’Oro deze voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.
 3. La Casa D’Oro is bevoegd bij de uitvoering van de afleveringen van gekochte/gehuurde goederen en/of diensten gebruik te maken van derden.

Artikel L – Recht en Geschillen

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van La Casa D’Oro is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen – indien minnelijke verzoening niet mogelijk blijkt –  uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.